Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden SHIPTO

 

I.   DEFINITIES

II.   TOEPASSINGSGEBIED

III.   BESCHIKBARE DIENSTEN

IV.   BESTELLEN VAN PRODUCTEN

V.   LEVERING EN BETALING VAN PRODUCTEN

VI.   GARANTIE

VII .   AANSPRAKELIJKHEID

VIII .   OVERMACHT

IX.   INTELLECTUELE EIGENDOM

X.   PROTEST

XI .   BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

XII.   TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN


 1.   DEFINITIES

De begrippen met hoofdletters die in deze Gebruiksvoorwaarden gebruikt worden, hebben de volgende betekenis:

"Applicatie " betekent de mobiele applicatie "SHIPTO" beschikbaar op Google Play, in de App Store en op de website www.shipto.be via dewelke de Klant één of meerdere Producten die worden weergegeven in de Marktplaats van de Applicatie kan bestellen en bij een Partner aankopen. Deze Producten  zullen vervolgens worden geleverd aan de Klant, onder de voorwaarden neergeschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

Dienst " of " Diensten " betekent de diensten die namens de Partners door SHIPTO aan de Klant worden aangeboden en door SHIPTO worden uitgevoerd, namelijk het opnemen van de bestelling van Producten van de Klant via de Applicatie, de bevestiging dat SHIPTO of een onderaannemer beschikbaar is om de door de betrokken Partner voorbereide bestelling van Producten op te halen in de fysieke verkoopruimte van deze laatste,. het verzoek van SHIPTO aan de Klant om de bestelling te bevestigen, de incasso van de betaling van de bestelling door SHIPTO in naam en voor rekening van de betrokken Partner, en het vervoer van de bestelling van de fysieke verkoopruimte van de betrokken Partner naar het afleveradres dat door de Klant werd opgegeven. De Diensten omvatten eveneens, indien van toepassing, real-time contact met de Klant en het per e-mail verzenden van een factuur naar de Klant zodra de bestelling werd afgerond.

Gebruiksvoorwaarden " betekent de algemene voorwaarden waartegen SHIPTO haar Diensten aanbiedt aan de Klant, zoals opgenomen in dit document en van tijd tot tijd gewijzigd.

Klant " betekent een fysieke persoon die, via de Applicatie, één of meerdere Producten bij een Partner bestelt en aankoopt en vervolgens laat leveren door SHIPTO.

Marktplaats " betekent de digitale ruimte op de Applicatie die door SHIPTO aan haar Partners ter beschikking wordt gesteld, en waarop deze Partners hun producten te koop kunnen aanbieden aan de Klant.

" Partner " betekent elke onderneming die productverkoopactiviteiten ontwikkelt in eigen fysieke verkoopruimte(n) en die Producten te koop aanbiedt aan Klanten in de Marktplaats van de Applicatie.

Product " of  " Producten " betekent één of meerdere producten, "food" of "non-food"voor verkoop aangeboden door een Partner in zijn fysieke verkoopruimte(n), zoals opgelijst in de Marketplace van de Applicatie en die via de Marktplaats door de Klant kunnen worden besteld en aangekocht van de Partner, en na aanvaarding door SHIPTO worden geleverd op het afleveradres opgegeven door de Klant.

SHIPTO " betekent NV SHIPTO, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht waarvan de zetel zich bevindt te 1140 Evere, Olympiadenlaan 20, met ondernemingsnummer 0696.990.332. U kunt contact opnemen met SHIPTO ofwel per e-mail via e-mail adres support@shipto.be of via het telefoonnummer 0465/499.949.

 1. TOEPASSINGSGEBIED

 

 1. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten, verrichtingen, informatie en gegevens die SHIPTO aanbiedt aan de Klant en de Producten die door de Partners aan de Klant worden aangeboden via de Marktplaats.

 1. Door gebruik te maken van de Applicatie en/of daarin een bestelling te plaatsen, aanvaardt de Klant expliciet en integraal deze Gebruiksvoorwaarden en alle rechten en plichten die daarin worden vermeld.

 

 1. De door SHIPTO aangeboden Diensten zijn beperkt tot het Belgische grondgebied.

 

 1. SHIPTO behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, maar zal de Klant daarvan tijdig op de hoogte brengen. De rechtsverhouding tussen SHIPTO en de Klant zal worden beheerst door de Gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het tijdstip van bevestiging van de bestelling door de Klant in de Applicatie.

 

 1. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van SHIPTO moet de Klant minimaal 18 jaar oud zijn. Indien de Klant jonger dan 18 jaar oud is, dient hij over de toestemming van zijn ouders of voogd te beschikken, vooraleer hij gebruik mag maken van de Diensten van SHIPTO.  SHIPTO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de Applicatie door personen jonger dan 18 jaar oud die niet over de toestemming van hun ouders of voogd beschikken.

 

 1. Door zijn bestelling te bevestigen, bevestigt de Klant dat hij akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden van SHIPTO, evenals met de algemene voorwaarden van de betrokken Partner op de Marktplaats waarbij de Klant de Producten bestelt en aankoopt. Alvorens de Klant zijn bestelling kan bevestigen, wordt hij uitgenodigd om kennis te nemen van de geldende Gebruiksvoorwaarden van SHIPTO en deze te aanvaarden, evenals de algemene voorwaarden van de Partner, door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken. Het plaatsen van een bestelling op de Applicatie impliceert de kennisname en aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden en van de voorwaarden van de betrokken Partner(s).

 

 1. BESCHIKBARE DIENSTEN

 

 1. Door middel van de Diensten die SHIPTO via de Applicatie aanbiedt, kan de Klant één of meerdere Producten, beschikbaar via de Applicatie, bestellen en aankopen bij één of meerdere Partners, waarna SHIPTO de bestelde Producten zal leveren op het afleveradres dat de Klant bij zijn bestelling via de Applicatie heeft opgegeven, binnen het gebied in België waarbinnen SHIPTO actief is.

 

 1. Om ervoor te zorgen dat de bestelde producten zo snel als mogelijk bij de Klant kunnen worden afgeleverd, heeft elke Partner een bepaald leveringsgebied in relatie tot het afleveradres dat door de Klant wordt opgegeven in de Applicatie, waarbinnen SHIPTO de bestelde Producten aflevert. De beschikbaarheid van de Producten op de Marktplaats van de Applicatie is afhankelijk van de openingstijden van de fysieke verkoopruimte(n) van de Partner, het assortiment dat de betrokken Partner aanbiedt op de Marktplaats van de Applicatie en de handelsgewoonten van de betrokken Partner.

 

 1. AANKOOP VAN PRODUCTEN

 

 1. Om gebruik te kunnen maken van de Applicatie en de Diensten van SHIPTO, dient de Klant een SHIPTO-account aan te maken, waarin hij de voor de verlening van de Diensten relevante  gegevens dient in te vullen (naam, voornaam, geboortedatum, telefoonnummer, facturatie- en afleveradres, taal, e-mailadres etc.). Alle informatie betreft de verwerking van uw persoonlijke gegevens kan teruggevonden worden in het Privacybeleid van Shipto  (https://shipto.be/nl/static-page/privacy-policy)

Bij het openen van de Applicatie, wordt de Klant gevraagd om  hetzij de Applicatie toegang te verlenen tot de locatievoorzieningen van het toestel waarop hij de Applicatie gebruikt, opdat het afleveradres d.m.v. geolocalisatie kan worden vastgesteld, hetzij handmatig het afleveradres in te voeren waarop de Klant de bestelde Producten wenst te ontvangen. Op basis van het door de Klant opgegeven afleveradres zal de Applicatie de Klant in kennis stellen van de Partners waarvoor de Diensten beschikbaar zijn, en de bestelde Producten aldus door SHIPTO kunnen worden geleverd op het opgegeven afleveradres. Zodra de Klant de Partner waarvan hij één of meerdere Producten wenst te bestellen, aan te kopen en te laten leveren door SHIPTO, heeft aangegeven in de Applicatie, worden de Producten die deze Partner aanbiedt op de Marktplaats van de Applicatie weergegeven, en kan de Klant een bestelling plaatsen.

Zodra de Klant de gewenste Producten heeft geselecteerd in de Applicatie en heeft aangegeven dat zijn bestelling compleet is, zal de Applicatie een samenvatting weergeven van de geselecteerde Producten, hun prijs,  en de totale prijs van de bestelling (incl. levering).

De Klant zal de keuze hebben tussen:

Het is mogelijk dat, in bepaalde gevallen, enkel een online betaling zal voorgesteld worden aan de Klant, afhankelijk van de betrokken Partner en van de geografische zone waarin de Klant wenst geleverd te worden.

Indien de klant online betaalt: het totaalbedrag van zijn bestelling wordt gereserveerd na invoer en bevestiging van zijn betalingsgegevens op het beveiligd betalingsplatform van onze partner. Na afronding van het bestelproces in de Applicatie zal SHIPTO in real-time contact opnemen met de Klant, hetzij per telefoon, hetzij via de live chatfunctie van de Applicatie, en de Klant verzoeken om de voorbereide bestelling en het bedrag daarvan te bevestigen. Door het aanvaarden van de samenvatting van de bestelling in de Applicatie, zal het totaalbedrag vermeld op zijn kasticket dat wordt afgegeven op het ogenblik van de levering in aanmerking worden genomen.

In geval van betaling bij de afhaling van de bestelling door de Klant, wordt de bestelling door deze gebruiksvoorwaarden gedefinieerd als een reservering van de Klant van een geheel aan producten te koop in de fysieke verkoopruimte van de betrokken Partner. Die bestelling wordt niet beschouwd als een aanbieding en is niet bindend voor de partijen. Op het moment dat de Producten geleverd zijn aan de Klant, zal hij een aanbod van producten en een prijs ontvangen via het kasticket dat de producten opsomt. Indien het gedane aanbod door de Klant wordt aanvaard, vindt de verkoop plaats nadat de Klant de prijs op het kasticket betaald heeft, wat geïnterpreteerd wordt als een instemming met de verkoop. Na controle op het moment van levering kan je je bestelling vrij bevestigen door het gedane aanbod geheel of gedeeltelijk te aanvaarden of te annuleren door je bestelling volledig te weigeren, zonder bijkomende kosten.Wanneer je de producten meeneemt, ga je akkoord met de verkoop via de op je kasticket vermelde gegevens.

De door de Klant bestelde Producten mogen gezamenlijk het gewicht van 80,00 kg niet overtreffen. Dit is de maximale laadcapaciteit van de elektrische bakfiets waarmee de Producten door SHIPTOr kunnen worden geleverd.        

 

 1. Wanneer de Klant een bestelling plaatst, handelt hij in eigen naam en voor eigen rekening.

 

 1. De producten blijven eigendom van het betrokken Partner  tot de Klant het volledige bedrag heeft betaald.

 

 1. De Klant aanvaardt dat en machtigt SHIPTO uitdrukkelijk om de Diensten, te delegeren, uit te besteden, of op welke andere wijze dan ook toe te vertrouwen aan een derde partij naar keuze van SHIPTO.  
 1. Zodra de bestelling van de Klant werd gevalideerd en bevestigd in  de Applicatie, kan deze in principe niet meer worden geannuleerd of gewijzigd door de Klant. Indien de Klant zijn bestelling alsnog wenst te wijzigen of aan te vullen na bevestiging, dient hij via de live chatfunctie op de Applicatie contact op te nemen met SHIPTO. Voor zover mogelijk, en indien SHIPTO tijdig wordt gecontacteerd, zal hij trachten om het verzoek van de Klant in te willigen en de bestelling zonder enige garantie op resultaat te wijzigen. In afwijking van het bovenstaande, in geval van vertraging, onbeschikbaarheid van de bestelde Producten of overmatige bestellingen waardoor de voorziene levertijd niet gehaald kan worden, verbindt SHIPTO zich ertoe om, voor zover mogelijk, rechtstreeks contact op te nemen met de Klant, hetzij per telefoon hetzij via de live chatfunctie die beschikbaar is op de Applicatie, om de Klant toe te laten zijn bestelling kosteloos te wijzigen of te annuleren. In voorkomend geval kan SHIPTO aan de Klant alternatieve Producten voorstellen voor de Producten die niet (langer) beschikbaar zijn in de fysieke verkoopruimte van de betrokken Partner. Uiteraard streeft SHIPTO ernaar om, voor zover mogelijk in de gegeven omstandigheden, en zonder resultaatsverbintenis, alle door de Klant bestelde Producten bij de Klant af te leveren.SHIPTO is niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen en/of de niet-levering van de bestelling van de Klant indien dit te wijten is aan een weigering van de betaling door de kaartuitgever.

 

 1. Aanbiedingen en prijzen van Producten op de Applicatie zijn geldig zolang ze zichtbaar en beschikbaar zijn, onder de voorwaarden die in de Applicatie en door de betrokken Partner worden vermeld.

 

 1. De op de Applicatie getoonde prijzen zijn inclusief alle toepasselijke belastingen, toeslagen en kosten (inclusief BTW, Recupel, leveringskosten, kosten gerelateerd aan leeggoed, vergoedingen, etc.). Om de Dienst mogelijk te maken,kunnen de prijzen die een Partner hanteert voor Producten in de Marktplaats hoger  liggen dan  de prijzen die diezelfde Partner hanteert voor diezelfde Producten in zijn fysieke verkoopruimte(n). SHIPTO en haar Partners behouden zich het recht voor om promoties en prijsverminderingen die worden aangeboden voor Producten in de fysieke verkoopruimten van de Partners niet aan te bieden voor diezelfde Producten in de Marktplaats van de Applicatie.  

 

 1. Hoewel SHIPTO erop toeziet dat de prijzen van de Producten met de grootste zorg worden ingevoerd, kan zij, gelet op het grote aantal Producten in de Marktplaats, niet garanderen dat de prijzen van alle Producten correct worden weergegeven in de Marktplaats. Wanneer ten gevolge van een onjuiste invoer van gegevens, een berekeningsfout en/of eender welke andere fout, voor een bepaald Product een prijs wordt weergegeven in de Marktplaats die lager is dan de algemeen toegepaste gebruikelijke prijs voor het betrokken Product, betaalt de Klant de lagere prijs uit de Marktplaats tenzij indien deze prijs onredelijk laag zou zijn voor het betrokken Product, of indien het betrokken Product met verlies zou worden verkocht aan deze prijs. In zulk geval wordt de bestelling geannuleerd, zelfs indien deze reeds door SHIPTO aan de Klant werd bevestigd, en wordt de Klant zo snel mogelijk op de hoogte gebracht zodat hij, indien hij dat wenst, een nieuwe bestelling kan plaatsen tegen de correcte prijs.

 

 1. De Klant erkent en aanvaardt dat SHIPTO de prijzen van Partners, die eenzijdig door de Partners zijn vastgesteld, niet beïnvloedt.

 

 1. De Applicatie bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de Producten die door de Partners worden aangeboden op de Marktplaats. Deze beschrijving is in beginsel gedetailleerd genoeg om de Klant in staat te stellen de aangebonden Producten correct te evalueren. Indien bij de presentatie van de Producten op de Marktplaats gebruik wordt gemaakt van afbeeldingen, dan werden deze verstrekt door de Partners en bieden zij in beginsel, een waarheidsgetrouwe voorstelling van de aangeboden Producten. Zij worden louter ter informatie verstrekt en zijn niet contractueel bindend voor SHIPTO of haar Partners. Hoewel SHIPTO de Producten op de Marktplaats zo zorgvuldig en correct als mogelijk tracht te presenteren, kan zij niet garanderen dat de weergave van een Product in de Marktplaats exact overeenkomt met het bestelde Product. De afbeeldingen van Producten op de Marktplaats kunnen kleine verschillen vertonen met werkelijke Producten. De afbeeldingen zijn daarom louter indicatief en kunnen items bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen. Hoewel SHIPTO  de aangeboden Producten zo accuraat mogelijk tracht te presenteren in de Marktplaats, kunnen de in de Applicatie getoonde maten en gewichten, inhoud, en afmetingen binnen redelijke marge afwijken van deze van de werkelijke Producten. Deze verschillen kunnen dienovereenkomstig de prijzen van de Producten doen variëren.

 

 1. SHIPTO en haar Partners behouden zich het recht voor om een licht gewijzigde hoeveelheid voor te stellen voor Producten die vers zijn en/of waarvan de prijs wordt bepaald op basis van hun gewicht. Deze wijzigingen van de hoeveelheden kunnen dienovereenkomstig leiden tot een afwijkende prijs.

 

 1. Alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen om de juistheid van de informatie met betrekking tot elk Product te waarborgen. Desondanks worden voedingsproducten voortdurend aangepast, zodat ingrediënten, voedingswaarden, voedingsgewoonten en allergenen kunnen veranderen. Om deze redenen wordt de Klant aangeraden om telkens de verpakking en het etiket van het Product te lezen en zich niet alleen te baseren op de informatie over het Product uit de Marktplaats.

 

 1. SHIPTO en haar Partners kunnen promotionele acties voeren via kortingsbonnen, promotiecodes of sponsoracties. De geldigheidsvoorwaarden van deze promotionele acties worden gespecificeerd in de aankondigingen daarvan door SHIPTO en/of haar Partners.

 

 1. ZIn het geval dat de Klant opteert voor een betaling op het moment van de levering,  wordt het aankoopbedrag dat op het kassaticket vermeld staat, door SHIPTO ingevoerd in de Applicatie, waarna de Klant daarvan kennis kan nemen in de Applicatie.

 

 1. Voor vragen over Producten van één van onze andere Partners kan de Klant steeds rechtstreeks contact opnemen met de betrokken Partner. In geval dat het betrokken Partner Carrefour Belgium is, en in geval van vragen over Producten van het merk Carrefour, kan de Klant steeds contact opnemen met de klantendienst van Carrefour op het telefoonnummer 0800/9.10.11, of met de fabrikant indien het gaat om Producten van een nationaal merkproduct.

 

 1. SHIPTO behoudt zich het recht voor om bestellingen niet te bevestigen, in geval van niet-betaling van een eerdere bestelling door de betrokken Klant, problemen met betrekking tot de ontvangen bestelling, een onvolledige bestelling, te voorziene problemen met betrekking tot de levering van een Product of een procedure die werd opgestart om één ​​of meerdere bestelde Producten terug te roepen.

 

 1. SHIPTO behoudt zich het recht voor om in geval van bestellingen van aanzienlijke grootte contact op te nemen met de Klant om de echtheid van de bestelling te verifiëren, alsook om bestellingen van beduidend grote hoeveelheden te weigeren.

 

 1. In geval van misbruik van de Applicatie of herhaalde weigeringen van de Klant om een bestelling in ontvangst te nemen, behoudt SHIPTO zich het recht voor om gepaste maatregelen te nemen om haar belangen te beschermen en om vergoed te worden voor de eventueel geleden schade.

 

 1. LEVERING EN BETALING VAN PRODUCTEN

 

 1. Leveringen vinden plaats in België op het afleveradres dat is opgegeven bij het plaatsen van de bestelling door de Klant. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de juistheid van de verstrekte gegevens te verifiëren voordat hij de bestelling bevestigt. De Klant blijft aansprakelijk voor elke vorm van schade die het gevolg is van onjuiste, misleidende of onvolledige informatie die hij aan SHIPTO heeft verstrekt.

 

 1. SHIPTO tracht om de bestelde Producten bij de Klant te leveren binnen 90 minuten nadat de bestelling door SHIPTO werd bevestigd in de Applicatie.

 

 1. SHIPTO kan echter niet garanderen dat elke geplaatste bestelling door haar zal worden aanvaard en bevestigd. De aanvaarding van een geplaatste bestelling hangt af van de beschikbaarheid van een SHIPTO-medewerker of van een onderaannemer voor het transport/de levering van de bestelde Producten. SHIPTO kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het niet aanvaarden van een bestelling.

 

 1. Wanneer SHIPTO een aanvaarde bestelling niet tijdig zal kunnen leveren, tracht zij de Klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen, per telefoon of via de live chatfunctie in de Applicatie, en ten laatste vóór de geplande leveringstijd. Indien SHIPTO er niet in slaagt om de Klant tijdig te informeren over de vertraging, zal deze het recht hebben om zijn bestelling kosteloos te annuleren.

 

 1. Leveringen vinden plaats in functie van de openingsuren van de verkoopruimten van de Partners en de beschikbaarheid van de Producten.

 

 1. Bestellingen worden slechts aanvaard en uitgevoerd indien de totale prijs van de bestelde Producten gezamenlijk een bepaald minimumbedrag overtreft. Dit minimumbedrag kan variëren. Er kan ook geleverd worden voor de middaglunch vanaf een minimumbestelling. . De door SHIPTO aangegeven minimumbedragen voor een bestelling  kunnen naar eigen goeddunken van SHIPTO worden verlaagd of verhoogd. In elk geval zal SHIPTO de totale kostprijs van de Diensten aan de Klant communiceren vooraleer aan de Klant gevraagd wordt om zijn bestelling te bevestigen.

 

 1. De Klant aanvaardt dat zijn betaling van de Diensten tevens de bevestiging door hem inhoudt dat SHIPTO hem naar behoren heeft gerapporteerd over de uitvoering van de Diensten, en dat zij hem een correcte en nauwkeurige afrekening daarvan heeft voorgelegd.

 

 1. De bestelling wordt geleverd op risico van de Klant, die verantwoordelijk blijft voor het verlies van de goederen tijdens het transport, behoudens in geval van opzet en/of grove fout in hoofde van SHIPTO of (één van) haar medewerkers of onderaannemers.

 

 1. Om jongeren te beschermen tegen alcoholmisbruik verbiedt de federale wetgeving om alcoholische dranken (<0,5% vol.) te verkopen aan personen jonger dan 16 jaar oud en om gedistilleerde dranken (<22% vol.) te verkopen aan personen jonger dan 18 jaar oud. SHIPTO behoudt zich het recht voor om bij de levering van de bestelde Producten de leeftijd van de Klant te verifiëren en om de levering van de Producten te weigeren indien de Klant niet voldoet aan deze voorwaarden met betrekking tot de minimumleeftijden. SHIPTO is in zulk geval gerechtigd om de betaling van de betrokken Producten te bekomen van de Klanten.

 

 

 

 

 1.  In geval van bestelling en aankoop van een (meerdere) Product(en) bij de Partner Carrefour Belgium of één van haar franchisenemers, kan de Klant zijn/haar Carrefour Bonus Card gebruiken op de Applicatie waardoor de Klant kan genieten van alle voordelen gekoppeld aan het Carrefour Bonus Card programma. De Klant kan zijn/haar Carrefour Bonus Card desgewenst registreren in zijn/haar My Carrefour-account. Voor meer informatie over het Carrefour Bonus Card programma, klik hier (https://bonuscard.be.carrefour.eu/nl/algemene-voorwaarden-carrefour-bonus-card).

 

 1. De Klant ontvangt een e-mail  met bevestiging van de bestelling.SHIPTO bewaart een digitale kopie van alle kassatickets en facturen en kan deze op aanvraag van de Klant aan hem overmaken.

 

 1. SHIPTO behoudt zich het recht voor om de aflevering van de door de Klant bestelde Producten te weigeren indien de Klant deze niet uiterlijk voorafgaand aan de aflevering daarvan heeft betaald, onverminderd het recht van SHIPTO om schadevergoeding te vorderen voor de geleden schade.

 

 1. Indien de Klant  niet aanwezig is op het door hem opgegeven afleveradres op het moment van levering van de Producten door SHIPTO, zal SHIPTO bij gebrek aan persoon die de bestelling in naam en voor rekening van de Klant kan ontvangen, trachten om de Klant opnieuw te lokaliseren zodat de bestelling aan de Klant kan worden afgeleverd. Om de Klant te lokaliseren, indien deze zich niet op het adres bevindt dat werd opgegeven bij de bestelling van de Producten, kan de SHIPTO-medewerker rechtstreeks contact opnemen met de Klant per telefoon of via de live chatfunctie van de Applicatie. De Klant verbindt zich ertoe om zo snel mogelijk aan SHIPTO het adres op te geven waar hij zich bevindt, zodat de levering alsnog kan plaatsvinden in de best mogelijke omstandigheden. In geval van een plotselinge wijziging van het afleveradres of indien SHIPTO zich naar verschillende adressen moet begeven om de bestelde Producten aan de Klant te kunnen afleveren, zullen de bijkomende kosten die voortvloeien uit de wijziging van de levering ten laste zijn van de Klant. SHIPTO behoudt zich daarenboven in zulk geval het recht voor om schadevergoeding te vorderen voor de door haar geleden schade. Als de Klant niet kan worden gevonden en bijgevolg wordt de levering van de bestelde Producten onmogelijk gemaakt, dan wordt de bestelling teruggestuurd naar de fysieke verkoopruimte van de betrokken Partner, onverminderd de betalingsverplichting van de Klant voor zijn bestelling en alle gemaakte kosten. SHIPTO behoudt zich het recht voor om deze kosten met inbegrip van interesten aan de wettelijke interestvoet, te vorderen van de Klant. Indien de gewijzigde leveringsplaats zich buiten het leveringsgebied van de betrokken Partner bevindt, zal de levering geacht worden onmogelijk te zijn gemaakt door de Klant.

 1. GARANTIE

 

 1. De Partners garanderen dat de Producten die de Klant ontvangt overeenkomen met de bestelde Producten en voldoen aan de normale verwachtingen die Klant redelijkerwijze kan hebben van het betrokken Product, rekening houdend met de specificaties van dit Product. De Partners garanderen tevens dat de Producten voldoen aan alle bestaande wettelijke en reglementaire vereisten op het moment van bestelling via de Marktplaats.

 

 1. De Klant geniet van de wettelijke garantie op de Producten die hij bestelt via de Marktplaats. Deze garantie wordt geboden door de betrokken Partner(s).

 

 1. De wettelijke garantie is niet van toepassing:

 

 1. Om beroep te doen op de wettelijke garantie, moet de Klant de gebreken aan het betrokken Product binnen een termijn van twee maanden nadat hij deze heeft opgemerkt, of had moeten opmerken, melden aan de SHIPTO-klantendienst of de rechtstreeks betrokkene. De Klant moet het defecte Product vervolgens binnen deze termijn van twee maanden terugbrengen naar de fysieke verkoopruimte van de Partner waarvan het Product werd aangekocht.

 

 1. SHIPTO en/of de betrokken Partner(s) zijn niet aansprakelijk jegens de Klant indien:

 

 1. Naast de wettelijke garantieregeling (zie hierboven), kunnen sommige Producten die via de Applicatie werden besteld, genieten van een (bijkomende) garantie van de fabrikant, waarvan de omvang en duur kan variëren, afhankelijk van het type Product en het merk. Deze fabrieksgarantie wordt niet door SHIPTO verstrekt maar rechtstreeks door de fabrikant.

 

 1. De Klant wordt verzocht om de gebruiksinstructies die met het Product werden meegeleverd aandachtig door te lezen, evenals de exacte voorwaarden van de eventuele fabrieksgaranties. De garanties worden bij het Product geleverd en de specifieke (fabrieks)garantieregelingen kunnen in de meeste gevallen op de website van de fabrikant worden geraadpleegd. Om te kunnen genieten van de eventuele fabrieksgarantie die de fabrikant verleent, dient de Klant rechtstreeks contact op te nemen met de fabrikant of met SHIPTO.

 

 1. SHIPTO kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de fabrikant van een Product weigert om de eventuele fabrieksgarantieregeling toe te passen wanneer deze buiten het toepassingsgebied van de wettelijke garantie valt.
 2. Voor elke aankoop van producten of diensten, beschikt de Klant over het recht zijn/haar bestelling terug te brengen binnen de 14 kalenderdagen na levering van zijn/haar bestelling, d.w.z. op het moment dat het product geleverd is aan het adres waar de Klant gekozen heeft om geleverd te worden. Tijdens die termijn mag de Klant zijn/haar bestelling kosteloos en zonder opgave van reden terugbrengen nadat SHIPTO te hebben gecontacteerd via het volgende e-mail adres: support@shipto.be. De volledige aankoopprijs wordt dan terugbetaald via hetzelfde betaalmiddel als door de Klant voor de oorspronkelijke transactie werd gebruikt.

De terugbetaling kan evenwel worden uitgesteld tot de goederen werden teruggebracht.

SHIPTO raadt de Klant aan om de goederen en de verpakking tijdens de herroepingstermijn met zorg te behandelen en de goederen niet uit te pakken of te gebruiken tenzij dit nodig is om te kunnen beoordelen of de Klant de goederen al dan niet wilt behouden. Indien de Klant zijn/haar herroepingsrecht uitoefent, verzoekt SHIPTO de Klant de goederen in de oorspronkelijke verpakking en in goede staat terug te brengen, vergezeld van alle meegeleverde accessoires en, in de mate van het mogelijke, in de originele verpakking en staat, voorzien van alle documentatie (aankoopbewijs en bestel- of leveringsbon, overeenkomstig onze onderstaande instructies).

De Klant is verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen die voortvloeit uit handelingen die niet noodzakelijk waren voor het bepalen van de aard, de kenmerken en de werking van de producten.

Overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht kan je je herroepingsrecht niet uitoefenen in volgende gevallen:

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID
 1. SHIPTO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de computerinstallatie van de Klant veroorzaakt door het gebruik van de Applicatie. Noch SHIPTO, haar dochterondernemingen of haar moedermaatschappij kunnen aansprakelijk worden gesteld voor een onderbreking - zelfs tijdelijk - van de Diensten op de Applicatie. De Applicatie kan hypertextkoppelingen bevatten naar andere websites waarover SHIPTO geen controle heeft, technische noch inhoudelijke. SHIPTO is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van materiële of enige andere fouten met betrekking tot de in de Applicatie weergegeven informatie (en in het bijzonder de prijzen).
 2. SHIPTO is niet aansprakelijk voor een onderbreking, zelfs tijdelijk, van de dienst op de Applicatie.

 1. De (gecumuleerde) aansprakelijkheid van SHIPTO en/of haar Partners is in elk geval beperkt tot het bedrag dat de Klant voor de Diensten heeft betaald. Voorgaande geldt voor elke wettelijk toegestane aansprakelijkheidsbeperking.

 

 1. OVERMACHT

 

 1. In geval van overmacht zijn SHIPTO, haar Partners en de Klant gerechtigd om hun verbintenissen jegens elkaar op te schorten voor de duur van de overmacht, of om de bestelling definitief te annuleren, zonder dat daarvoor enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn.

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de macht van de partij die de overmacht inroept waardoor de nakoming van de verplichtingen van deze partij jegens de tegenpartij geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt. Volgende omstandigheden maken overmacht uit in de zin van dit artikel (zonder limitatief te zijn) : verkeersproblemen, problemen met transportvoertuigen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-outs, arbeidsconflicten, brand, technische incidenten, stroomuitval, storingen in netwerken, lijnen (telecommunicatie) of gebruikte communicatiesystemen en / of de onbeschikbaarheid van de Applicatie, het in gebreke blijven van een leverancier, Partner of derde partij van diens leveringsverplichting of laattijdige levering door een leverancier, Partner of andere derde partij, en het niet verkrijgen van de door de autoriteiten vereiste toestemming of vergunning.

 

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM

 

 1. De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten, de Applicatie, de Diensten, verstrekte informatie, mededelingen of andere verklaringen met betrekking tot deze elementen toebehoren aan SHIPTO, haar Partners, haar onderaannemers of andere rechthebbenden.        
   
 2. De benamingen en logo's van de Applicatie, van SHIPTO, evenals de benamingen van gerelateerde bedrijven (inclusief de gehele Carrefour Group) en Partners die in de Applicatie worden genoemd, zijn in ieder geval benamingen en handelsmerken die worden beschermd door nationale en internationale wetgeving. De gebruikersrechten, de reproductierechten en de intellectuele rechten met betrekking tot de Applicatie zijn exclusieve eigendom van SHIPTO of , in voorkomend geval, van haar dochterondernemingen of haar moederbedrijf of een derde partij, inclusief Partners. Ze mogen niet worden gereproduceerd of meegedeeld aan het publiek zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SHIPTO of een van haar dochterondernemingen of moederbedrijf of de betrokken derde (die mogelijk een Partner is).

 

 1. Het is de Klant verboden gebruik te maken van en / of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in de Gebruiksvoorwaarden, zoals het reproduceren ervan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming (van SHIPTO, haar onderaannemers of andere rechthebbenden).

 1. De informatie op de Applicatie, die onder andere betrekking heeft op de Producten, mag alleen voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Elk gebruik voor andere dan persoonlijke doeleinden vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van SHIPTO. Voorgaande geldt voor de reproductie, wijziging, vertaling, opslag, verwerking en weergave van de inhoud van databases of andere elektronische systemen en media. Illegale reproductie of weergave van de afzonderlijke delen van de inhoud of volledige pagina's is niet toegestaan en strafbaar.  Downloads en kopieën van de inhoud van de Applicatie zijn slechts toegestaan voor persoonlijke, privé en niet-commerciële doeleinden.

 

 1. KLACHTEN PROCEDURE

 

 1. Geen enkele claim, zowel met betrekking tot materiële fouten van prijs of hoeveelheid als met betrekking tot de staat van de Producten, zal worden aanvaard indien deze later dan de dag volgend op de datum waarop de bestelling aan de Klant werd geleverd, aan SHIPTO wordt gemeld. Als de Klant een klacht heeft over de gekochte producten van een Partner van SHIPTO, kan hij contact opnemen met de receptie van het betrokken winkelfiliaal van Carrefour of met de klantendienst van Carrefour op het telefoonnummer 0800 / 9.10.11 of via support@shipto.be. Voor klachten met betrekking tot Producten aangekocht van andere Partners dan Carrefour, wordt de Klant uitgenodigd om rechtstreeks contact op te nemen met de betrokken Partner.

 1. Ontevreden over de inspanningen van SHIPTO ? Neem contact op met de onafhankelijke diensten van de Ombudsman voor de Handel : https://www.ombudsmanvoordehandel.be/ of  https://www.ombudsmanducommerce.be

 1. In het geval van grensoverschrijdende geschillen kan de Klant via volgende link contact opnemen met het EU-geschillenbeslechtingsplatform : http://ec.europa.eu/odr .

 

 1. BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

 1. De gegevens van de Klant (contactgegevens, gegevens met betrekking tot aankopen, navigatiegedrag, afleveradres of afhaalpunt, etc) worden door SHIPTO, als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt op basis van deze algemene voorwaarden, in de context van het beheer van de Diensten van SHIPTO (verwerking van de bestelling van de Klant, levering van de bestelling van de Klant, automatische besluitvorming, direct marketing) en dit, in overeenstemming met de privacy policy die te vinden is op onze website https://shipto.be/nl/static-page/privacy-policy. De persoonlijke gegevens van de Klant worden bewaard voor de duur van diens account. Na het verwijderen van het SHIPTO-account worden de persoonlijke gegevens van de Klant maximaal 12 maanden bewaard voordat ze definitief worden verwijderd. Het gebruik van het recht op verwijdering van de gegevens van de Klant, zoals aangegeven in de privacy policy van SHIPTO, heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de Klant (bv. : met betrekking tot de wettelijke garantie). De gegevens in het kader van de wettelijke verplichtingen van SHIPTO worden niet verwijderd.

 

 1. SHIPTO  verwerkt de  gegevens van de Klant die zij verzamelt via de Applicatie, de website en het SHIPTO-account dat de Klant moet aanmaken om de Applicatie en de Diensten te kunnen gebruiken, om de  ervaring van de Klant in de Applicatie te optimaliseren en eventueel te personaliseren. In dat opzicht bewaart SHIPTO de geschiedenis van de bestellingen van de Klant op de Applicatie, op basis waarvan zij een boodschappenlijst met de favoriete producten van de Klant kan opstellen en hem gerichte aanbiedingen kan opsturen.
 2. Tijdens uw aanmelding op uw Shipto-account, is het mogelijk om zich aan te melden via uw Google of Facebook account. In dit geval, zijn uw data ook verwerkt door Google en Facebook als  verwerkingsverantwoordelijke, zoals Shipto.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

 

 1. Belgisch wet is van toepassing .
 2.  In geval van een geschil zijn de rechtbanken gevestigd op het Belgisch grondgebied exclusief bevoegd voor geschillen die voortvloeien uit het gebruik van onze Diensten .